Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Osobním údajům věnujeme dlouhodobě velkou pozornost. Níže naleznete informace o tom, jaké osobní údaje zpracováváme, k jakým účelům je používáme a komu je můžeme předávat. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce.

Jaké osobní údaje zpracováváme

Identifikační údaje jméno a příjmení, uživatelské jméno a heslo, IČ a DIČ, pokud nakupujete jako podnikatel

Kontaktní údaje údaje pro komunikaci s Vámi . e-mail, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa

Údaje o vašich objednávkách údaje o zboží, které jste si objednali, způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích

Proč osobní údaje zpracováváme

Zpracováváme osobní údaje, které nám sami poskytnete z těchto důvodů

Nákup zboží a služeb vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom řádně doručili vaši objednávku

Péče o zákazníky pokud se námi chcete řešit nějaké otázky nebo problémy, musíme zpracovávat Vaše osobní údaje, v některých případech mohou být osobní údaje předány i třetím subjektům (např. dopravci zboží)

Marketingová činnost e-mailová obchodní sdělení vám zasíláme na základě vašeho souhlasu. Z odběru obchodních sdělení se můžete snadno odhlásit tím, že nám napíšete na e-mail info@rozinka.cz nebo na naši telefonickou linku.

Zákaznické hodnocení zboží a služeb poté co si u nás koupíte zboží či služby, můžete být požádáni o jejich hodnocení

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních podkladech

Plnění a uzavření smlouvy Velkou část vašich osobních údajů potřebujeme k tomu, abychom s vámi vůbec mohli uzavřít kupní či jinou smlouvu ohledně zboží či služeb, které si u nás chcete zakoupit. Jakmile je smlouva uzavřena, tak vaše osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom vám řádně doručili zakoupené zboží, popř. abychom vám řádně poskytly zakoupené služby. Na základě tohoto právního důvodu tedy zpracováváme především údaje fakturační a doručovací.

Oprávněné zájmy Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom vám poskytli relevantní obsah, tedy obsah, který je pro vás zajímavý. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky a cookies. Ze stejného právního důvodu vám jako našim zákazníkům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy. Pakliže vaše osobní údaje zpracováváme na základě tohoto právního důvodu, můžete proti tomuto zpracování vznést námitku

Souhlas Pro účely zasílání obchodních sdělení zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu. Pokud nám souhlas neudělíte a jste naším zákazníkem, tak vám můžeme obchodní sdělení zaslat i bez toho, abyste nám udělili váš souhlas. V každém případě však platí, že můžete takovouto marketingovou komunikaci z naší strany jednoduše zakázat. Pokud nám udělíte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, můžete jej kdykoliv odvolat.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce. Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli správce, a to:

V souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení podílejí, jak je uvedeno v části Poštovné, konkrétně přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČ: 25194798, Česká pošta, s.p., IČ: 47114983, Direct Parcel Distribution CZ s. r. o., IČ: 61329266, Uloženka, s.r.o., IČ: 24299162

Poskytovatelé cloudových služeb a další dodavatelé technologií a podpory, jako je ZONER software, a.s. IČ 49437381, poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o., IČ: 023 87 727

Odkud získáváme osobní údaje

Osobní údaje ve většině případů zpracováváme, protože nám je poskytnete v rámci objednání zboží nebo služeb, vytváření a používání účtu, při komunikaci s námi.

Jak dlouho vaše osobní údaje zpracováváme

V prvé řadě budeme vaše údaje zpracovávat po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi.

V případě zpracovávání osobních údajů, ke kterému byl udělen souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 5 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

V případě, že se přihlásíte k odběru obchodních sdělení, tak vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, popř. do doby vyslovení vašeho nesouhlasu s jejich dalším zasíláním.

Dále upozorňujeme, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.

Osobní údaje osob mladší 16-let

Náš internetový obchod není určen pro děti mladší 16-let. Osoba mladší 16-let může náš internetový obchod používat pouze, pokud k tomu udělí souhlas jeho zákonný zástupce (rodič, nebo poručník).

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup – máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další kopie již s poplatkem.

Právo na opravu – pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz – můžete žádat, abychom vaše údaje vymazali (výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost odmítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení). Máte právo na výmaz v těchto případech:

-          Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
-          Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování
-          Vznesl/a jste námitku proti zpracování os. údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zprac. těchto os. Údajů
-          Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně
-          Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis
-          Jedná se os. údaje dětí mladších 16 let

Vznesení námitky – Některé vaše osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu.  Pokud na vaší straně budou existovat konkrétní důvody, můžete vznést námitku proti zpracovávání těchto vašich osobních údajů.

Omezení zpracováníPokud popíráte přesnost vašich osobních údajů, vaše osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, my již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu vašich právních nároků, nebo pokud jste vznesl/a námitku dle předchozího bodu, tak máte právo na to, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů.

Podání stížnosti – Máte-li za to, že vaše osobní údaje zpracováváme protiprávně, máte rovněž právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů. Budeme však rádi, pokud budete přešlapy řešit nejprve s námi. Můžete nás snadno kontaktovat na mailové adrese david@rozinka.cz nebo telefonním čísle.